Uuzagol

Bismillaahi rahmaani rahiimi
En barkinorii Inde Allaahu Jom Moyyhere Huubhunde Jom Moyyhere Heeriinde
Allaahuma salli alaa saiidinaa Muhammadin
Yaa An Allah Juulu e oo koohoojo ame'en Muhammadu
Wa Aalihi
E bheynguure makko
Wa Sahabihii
E Wondiibhe makko
Wa sallim
Hisnaa mo hisnude

Tawhiidi

Al wujuudu
Woodugol Allah
fil'lAahi faatiris' samaawati wa lar'li
Ko fii Allaahu tagudho kammuuli e leyDe

Wal ghidamu
Ko Kanko adii
Huwa lawwalu
Ko Kando woni ko Aranun
Wa laakhiru
Ko Kanko woni ko Sakkitii
Waz'zaahiru
ko O Feenyudho
Wal baatinu
ko O Wirniidho
Wa huwa
Kanko
Bi kulli say'in aliimun
Kala huunde ko O Andudho

Wal baghaa'u
Ko ko luttata
Kullun
Kala
Man alayhaa
ko woni e hoore leydi ndin
fa'annin
ko huubhaydhun
Wa yabghee
ko Heddotoo
Waj'hu rabbuka
ko zaati Jooman maa,
Zul jalaali
Jom mangu
Wa likraami
E teddungal

Wal mukhaalafatu
Luutondiral
lil hawaadisi
E fuddhudhi
Laysa
Laataki
Wa mislihii
Yeru makko
Say'un
Huunde
Wa laafis'samaa'i
Wanaa ka nder kammuuji

Wal qiyaamu
Ko O dartordho

Bin' nafsi
E zaati (wonki aaden)
Yaa ayyuhan'naasu
Ko onon yo yimbhe
Antumul fuqaraa'u
Ko onon woni waasubhe
Ilal'Allaahi
Faade ka Allaahu
Wal'Allaahu
Kanko Allaahu
Huwal khaniiyu
ko Kanko Galo (Aldhudho) Yondiniidho
Alhamiidu
Yetteteedho

Wal wahadaaniyyatu
Gootimbaaku Makko
Law kaana
si tawno laatino
Fii himaa
no e nder kammuli maa ka nder leyDe
Aalihatan
Reweteedho
Il'Allaaha
Ko wanaa Allaahu
Lafasadataa
Dhi bonayno dhi dhidhi kala

Wal quduratu
Bawgal
Innal'Allaaha
Kanko Allaahu
Alaa kulli say'in
E kala huunde
Qadiirun
ko O hattindho waawude.

Wal' iraadatu
Kuugal (Golle)
Innal'Allaaha
Kanko Allaahu
Yaf'alu
Himo huuwa
Maa yuriidu
Huunde ko O muuyi.

Wal'ilmu
Andal
Innal'Allaaha
Kanko Allaahu
Alaa kulli say'in
E kala huunde
Qadiirun
ko O hattindho waawude.

Wal' hayaatu
Ko O wurdho
Wata wakkal
Hoolordho
Alal hayyil'lazii
Faade e On Wurdho
Laa yamuutu
Mo mayaata

Wa sam'u
Ko Nanudho
Inna nii
No min
Ma'a kumaa
Midho wondi e mon on dhidho.
Wa'aree
Midho yi'a

Wal basaru
Ko Yiudho
Minan lAaha
No Allaahu
Basiirun
Ko O Reenudho
Bil ibaadi
Jiyaabhe Makko

Wal kalaamu
Ko O daaloowo
Wa kallamal' lAahu muusee
Allaahu haldidii e Annabi Muusaa
Takliiman
haldude

Qaadiran
Ko O waawudho

Wa muriidan
Ko O huuwoowo

Wa aaliman
Ko O andudho.

Wa hay'yan
Ko O wuurudho

Wa samii'an
Ko O Nanudho

Wa basiiran
Ko O Reenudho

Faa haazihii
Dheedhoo
Usuruuna
Noogay
Waajibaati
Woni wajibiidie fii
Hagghill'Aahi ta'aala
E hagghee Allaahu Towdho On.

Al adamu
ado woodeede alanaa Allaahu.

Wal huduusu
fuddhugol alanaa Mo.

Wal mumaasalati
yeru alanaa Mo.

Wal liftiqaaru
?

Watta addudu
e lintugol.

Wa' ssariiku
hawtugol.

Al ajazu
e ronkugol.

Wal karaahatu
e wawneede.

Wal jahalu
e majjere.

Wal mawtu
e mayde

Wa samamu
e pahidhugol.

Wal amaa
e mbumdan.

Wal bakam
e haalugol.

Wa aajizan
e ronkeede.

Wa kaarihan
e karheede.

Wa jaahilan
e majjineede.

Wa mayyitan
e mayneede.

A'ssamamu
e pahu.

Wa a'amaa
e mbumdan.

Wa abukamu
mbobidhugol.
Faahaazihii
Dheedhoo.
Isruuna
Noogay
Mustahil'laati
Ko potttinaadhe (riiwaadhe) e fii Allaahu ta'aalaa.
Nafyul kharali
Riiwii ko woodi kon
Wa maa khalaqutul jinni wa linsi
Mi tagiraali jinna e yimbhe
Illaa bi ya'abuduuni
si naa fii yo bhe rewan.

Nafyu wujuubil fi'ili
Riiwii woodeede kuugal ngal
Wa rabbuka
Jooman maa
Yakhluqu
Himo taga
Maa yasaa'u
huunde ko O muuyi
Wa yakhtaaru
O subha.

Nafyul taasiirin bi quw'watin
Allaahu tagii on e huunde ko huuwoton kon.

Nafuyul taasiiri bi tabb'i
alaa Tagoowo alaa Arsikoowo si naa Kanko Jeydho jiyaabhe jey golleeji mabbhe.

Wa huduusul aalami
e fii ko'e mo'on tigi haani ka yi'on.

Dhee dhoo jowi woni arudhe e fii Allaahu Towdho On.

Subuutul kharali
Allaahu tagiraali jinna e yimbhe si naa fii yo bhe rewu Mo.

Wa subuutul wujuubil fiili
Jooman maa tagay huunde woo nde O faala O subha.

Wa subuutu taasiirin bi quwwatin
Ko Allaahu tagi on e huunde ko huuwuton.

Wa subuutu taasiirin bit' tabi'i
Dhun tabitii ko goonga.

Wa ghidamul aalami
E nyiibhugol ko wonnaa.

Dhee jowi ko pottinaadhe e liddu ko ari e fii Allaahu Towdho.
Ko dhee cappandhe jowi wietee Alaa Reweteedho e goongo si wanaa Allaahu.

As'sidughu
Ko Nulaadho addani on kon jogitee dhun.
Ko o hadhi on e mu'un kon hadhitodhon.

Walaamaanatu
Oo wondiddho mo on majjaali, o oonyaaki.

Wat'tabliikhu
Yottingol huunde ko jippinaa e Nulaadho immorde e Jeydho.
Ko dhee tati wajibii e fii hagghee Nulaadho me'en, mo jam e kisiyee woni e mu'un.

Alkazibu
Fenaande.

Wal khiyaanatu
E janfa.

Wal kitumaanu
E nyoore.

Dhe'e tati ko pottinaa e fii hagghee Nulaadho.

Jawaazu la'araalil basariiyati
Men wadhanaali bhe bhandu ndu nyaamataa nyametee.

Wa maa kaanul khaalidiina
Laatanooki ko bhe luttaybhe e leydi.

Adamu jawaazu la'araalil basariiyati
Dhe'e ko arudhe e fii hagghe Nulaadho Mo'on mo jam e kisiyee woni e mun.

Aliimaanu laqad sadaqal'Allaahu rasuulahuu ru'uyee
Allaahu gomdhinanii Nulaadho on koydhol makko ngol.

Aliimaanu
Gomdhingol
Bil Malaa'ikati
Malaa'ika
Innal Malaa'ikata
sabu Malaa'ika
Mukramuuna
ko teddinaabhe
Inda rabbi him
ka Jeybhe bhe
Wa yaf'aluuna
Hibhe huuwa
Maa yuumaruuna
Huunde ko O yamiri bhe.

Aliimaanu
Gomdhingol
Bil kutubi s' samaawiiyati
Defte jippiidhe dhen
Tahee
e Sakkitoro Nulaabhe bhen
Maa anzalnaa
Men jippiniraali
Alaika
e Maa
Alghur'aana
Alghur'aana
Litasqee
Fii ya a tampu
Illaa tazkiratan
Si naa fi yo a waajor
Liman yakhsee
Bhen huluubhe Allaahu.

Aliimaanu
Gomdhingol
Bi hawli yawmil qiyaamati
E nyalaande darngal
Wa annas'sa'ata
Nyalaande darngal
Laarayba
sikke woo alaa
Fiihaa
E argol mun.

Fahaazihii
Dhe'e
Larba'atu
Nay
Waajibatu
Ko waddhiidhe
Alaa kulli
E kala
Mukallafi
E hellifaadho.

Kufuru
Yeddugol
Bir'rusulu
Nulaadho.

Wa kufuru
E yeddugol
Bil'Malaaikati
E Malaa'ika

Wa kufuru
E yeddugol
Bil kutubi
Defte
Samaawiiyati
Jippiidhe.

Wa kufuru
E yeddugol
Bi hawli yawmil qiyaamati
Nyalaande darngal.

Fa haazihii
Dhe'e
Arba'atu
Nay
Mustahil'laatu
Ko pottinaadhe
Fii kulli
E kala
Muumini
Julbhe worbhe
Wa muuminatin
E julbhe rewbhe
Fa haazihil jumlatu
Ko dhee dendaangal
Minal wujuudi
Woni woodeede
Ilaa ahwaali
Faade e alhaali
Yawmil qiyaamati
Nyalaande darngal
Tusammaa
Hidhe wi'ee
Sittu
Jeegoo
Wa sittuuna
Jappandhe Jeejoo.


Allaahumma
Yaa An Allaahu
Salli
Juulu
Alaa Sai'idinaa
E Koohoojo Me'en
Muhammadu
Kanyun ko Muhammadu
Wa sallim
Hisnude
Allaahumma
Yaa An Allaahu
Akhfirlii
Yawtanan
Wa liwaaliday'ya
E jibinbhe lan
Wa lil muuminiina
Julbhe worbhe
Wal muuminaati
E julbhe rewbhe
Alahayya'i
Wurbhe
Minhum
E mabbhe
Wa lamwaati
E maybhe.

Tammat

Timmii