webFuuta
Diina Lislaamu e lukha ajamiyya


Tierno Muhammadu Samba Mombeya
Oogirde Malal

Andal Fii Kuuɗe Dewal

306. Jangaa Tawhiidi, nahawu e bayan'
lukha, fiɠ'ha, Hadiise e suufi lusul.

307. Jangaa Tafsiiru e ɓaawo ɗu'um
huuraa naɓidaa gandal e dewal.

308. Wata waddu nyoaa, wata janfo fenaa
wata seedo fenaande e fii nafawel.

309. Si a woondu fenaande taƴor a sumay,
si ko goonga wonay baasal ɓalewal.

310. Wata dullan Allah o lettire ɗum,
wata anniyo yiingo e kuuɗe dewal.

311. Si a janfike Jooman O janfito maa
tuma moɓ'turu jango O ɓoore dewal.

312. Wata jokku mbeleeɗe ko ɗun ɓuri maw-
nude sirku jiyaaɓe e wellitugol.

313. Wata jokku mbeleeɗe ɗe majjin maa
gay goonga ɗe wodɗine handitagol.

314. Si a jokku ɗe seeɗa ɗe selne jurol
sunnaaji ɗe nawre to bid'inagol.

315. Wonkii e mbeleeɗe ko ayɓe me'en
saloɗen hodo majji daɗen sumugol.

316. Kala wiiɗo no gomɗini Allah si taw
himo jokki mbeleeɗe ko nodditagol.

317. Liimaanu e sirku ɗi liddondirii
nde ɗi renta e ɓernde to mustahiyal.

318. Wata saaku khabaaru mo wuundoraɗaa,
wata jentor suudu kharal heɗagol.

319. Sabu Allah wi'ii en : « Ardee cuuɗi
to dambuɗe majji daɗon juhugol; »

320. Kala nyamluɗo Allah ko jey o soway
mooɓande ronooɓe wanaa ƴoƴugol.

321. Wata waddu taƴaa enɗam, anyanaa
wata hawto, ko Allah bagorta ɓural.

322. Sabu Allah no wondiri mangu mu'un
kala wonɗo e ɓernde mu'un e misal.

323. Yeru abbere mbaggiri e townitagol.
o sumay nge o yaltoytaa taƴoral.

324. Maakiino Nulaaɗo me'en (Yo o his):
« Tuma feenyani on jom townitagol,

325. Mawnintinanee mo o wonta rawaa-
ndu e hoyre, o sittina yankinagol.

326. Sabu Allah yamirno mo yankinagol
o salii wano jooni woni yanugol.

327. Moɓ'ton e ngo'ol mawnintinagol
wa baraaji wonayɗi e toyƴinagol. »

328. Kaawes O'o Lamɗo e ɠud'ra Mu'un
kala huunde to Makko ko jom newagol!

329. Dhiɗo huuwuɓe gootun, gooto e ɓen
malnee, oya warzitoree sumugol.

330. Wata laato munaafiɠi andu ko on
saasoyta to ley kala jom sumugol.

331. Si a andaa on, ko wasorɗo dewal
tere feenyuɗe anniye hollitagol.

332. No o teldi o murta o sikka ɓuraa
Joomiiko wa riddu e makko ɓadal.

333. Himo andi ko wonkii sownditotoo
jon mun wata woopan Allah dewal.

334. No to Alɠur'aana daliilu ɗu'um
wata sikku e daalol Jom senagol.

335. Kala memɗo janande e jawdi ribaa-
ndi yatiima khuluulu tamii docotal.

336. Maa suhutu mo anduɗo nyaawiri ɗun
kala nyaamuɗo ɗum o sumay taƴoral.

337. Kala ɓandu ndu suhutu no faytina ɗun
ko Jahannama nyaamata ngal ɓellal.

338. Ko Hadiise e aaya wi'irmi ɗu'um
mo no andi ko riiwira ɗun yo o hal.