webFuuta
Diina Lislaamu e lukha ajamiyya


Tierno Muhammadu Samba Mombeya
Oogirde Malal

Fii Dewe Diina

135. Jul, hoora, zakkaa, ɓaawo ɗu'un
si a waw hajjaa, ɗalu welsindagol.

136. Si mi janti no ɗi'i nay huuwirtee,
juutay, heƴataa ɗo'o, ndar to Khalil.

137. Ko e ɗi'i jowi tun Lislaamu mahaa,
kala ɗalɗo ɗi on silmaa taƴoral.

138. Gomɗin Allaahu Nulaaɓe *ɠadar
e Malaaika, defte, nyalaande kulol.

139. Wano niwre yenaande e lepte mu'un
e maleede e mayre e ummitagol.

140. Hasboore talki e mandikugol
e Siraate e yiite e saare malal.

141. Si a haɓɓii ɗun Allaahu wi'ii
ko a muumini laaßuɗo, jokku dewal.