webFuuta
Diina Lislaamu e lukha ajamiyya


Tierno Muhammadu Samba Mombeya
Oogirde Malal

Fensito Kalfe

Hunorde

Ajami
Haala ka hinaa Aarabe windiraaka karfe Aarabe
Ghasiidaare
Faandaare, deftere.
Makhribi
Hirnaange.
Bagorta
Juhirgol ko moƴƴi maa ko boni.
Jayngel
Ko jaasi, no wiee kadi jiyangel, e ma'anaa ko jeyaa.
Lash'ariyanke
Laawol Shayku Lash'ariyu, suufiyanke. Tawhiidi
Maalikiyanke
Laawol Fiɠ'ha ngol Almaami Maaliki sinci
Rewnondiral.
Ko jokkondiri ko taƴondiraa
Jantora.
Yewtira.
Himmuɗi
Konguɗi hittuɗi
Ƴial
Tobɓe Tawhiidi ɗe faamugol mun wajibii kala julɗo.
Tunda
No woopa, no waɗa e ɗiɗi.
Tuugiiɗo
Ɓaariiɗo, tippuɗo, hoolorde.
Oogirde
Nokkuure ka huunde himmunde jasetee, e misal, kanŋe.
Ndar ɗum
No windii kadi "Ndar ndon".
Raytu mi
Ko yewtu mi, (fenaande, rayti: penaale).
Najidoyde
Ninsoyde ka nimse nafataa, hara laawike.
Kallaa
Gasataa (Aarabu).
Geno On
Wooduɗo Mo alaa fudɗoode.
Nyamu
Piyo, ngayu.
Ndawwal
Sondu ɓurndu njanɗude e colli ɗin fow.

Fii Haylilugol
Haylilugol
Sintirgol