webFuuta
Diina Lislaamu e lukha ajamiyya


Tierno Muhammadu Samba Mombeya
Oogirde Malal

Fii Julde

142. Jul julde farilla e waɠtu mu'un,
si nde faatike ɗon yaccor yoɓugol.

143. Kono nangu si nganto alaa, si ndiyan
no heɓoo si a taami ko ɗaynitagol.

144. Si a waasu ndiyan maa nyaw haɗu maa
si a taamike, ɗun ko wa salligagol.

145. Sabu Allah yamirno jiyaaɓe mun'un
yo ɓe taamo si nganto haɗii laaɓal.

146. Wata nennu nde fannaa no woodammaa
haɠɠhil ko no *sollina anniyagol.

147. Juulir beru taaɠa, jiyaaɗo fawaaka
tanaa ko o waawi e kuuɗe dewal.

148. Si a ronkir darnde e jonde, lelor
jiha ɠibla si anniyoɗaa ƴaƴugol.

149. Si ko ndaɗɗudi tuunundi, conci fawee
ɗi soɓaa, juldaa ɗon anniyagol.

150. Si a tottu ndiyan e ko taarortee
waɗɗaaki ma tottude maa yoɓugol.

151. Si a tottu yoɓaa si a accu yoɓaa
si a akkisi ɗun a selaali ɗatal.

152. Aranol ko to Maaliki Ibnul'Ghaasimi
lundori ɗun kongol ɗiɗaɓol.

153. Ko to Asbakha egganaɗen tataɓol
ko to Asɓaga fillanaɗen nayaɓol.

154. Dhi'i nay ko sawaaba, mo ndaari taway
ko ko Maaliki on ƴi'inaa to Khalil.

155. Sabu julde no waadi e Diina me'en
wano hoore e ɓandu e piide misal.

156. Wano mayrata ɓandu si hoore taƴii
e no kufrira non mo salii julgol.

157. Hi nde waadi e Diina e fii tabital
wano nduɓɓudi waadi e fii mahugol.

158. No mahalɗori Diina si julde alaa
wano maadi e ɓaawo gorol aranol.

159. E no maadi darorta, mi landike on,
ko wanaa ndi yowoo e ɓalal aranal?

160. Wata nafru farilla no faatormaa
gattal Reweteeɗo ko tilfitagol.

161. Ko wanaa Rakhbiyya e Saf'i e iidi
Khusuufu e pottal yimɓe ɓural.