webFuuta
Diina Lislaamu e lukha ajamiyya


Tierno Muhammadu Samba Mombeya
Oogirde Malal


Fii Ufnagol

175. Si a ufnoto naatu misiide to nder
si a jooɗi to yaasi ko lorritagol.

176. Ufniiɗo no resna no resnee ɗon
ɗun fow alanaa Jom harminugol.

177. Si a landi ko sendi ɓe jento nanaa
ko wanaa buhtaanu wanaa juhugol.

178. Ufniiɗo misiide no hulɓina ɗun
alanaa harminɗo sabaabe kulol.

179. Ufniiɗo ko lunjitaniiɗo dewal
hajjooɓe no yaada e jillondiral.

180. Ufniiɗo no lutta e lasli dewal
yaltii harminɗo e ngol dagagol.

181. Wa mo julde si tuƴƴu no jokkori yalti
e lasli soɓeeje e fii taƴugol.

182. Sabu ɓalli waii wa sasaaji ndiyam
weeɓaa reenaade e ɗin siugol.

183. Yaafaama e huunde ko sattani en
reenaade e muuɗun fow to Khalil.