webFuuta
Diina Lislaamu e lukha ajamiyya


Tierno Muhammadu Samba Mombeya
Oogirde Malal

Fii Zunuubi e Nimse e Yawtanegol

519. Si a zumbii nimsitu imsinodhaa
tuubaa wata memno ko jaasi cubhal.

520. Ko to anniye imsinagol fibhetee
tuubee ko e dhum jortaa nafugol.

521. Si a hal a fibhaali, a naafoghinii
henyo tuubaa ngol imsinkinagol.

522. Sellii e Hadiise Nulaadho me'en
(yo o his) "jottiidho e goopi yo hul!"

523. Si a andaa on ko tewordho zunuubu
salii walkirde mo imsinagol.

524. Haa huuwi zunuubu mo anniyinoo
ko wa nii, ko wa nii haa hewta lajal.

525. Maa wiide no sabbii haa tuma nawyi
si tuuba, ko bhee jottii tayhoral.

526. Si a tuubii woddhito waylitagol
ruttaa kala huunde ko yawti halal.

527. Wa si hanki no arta no natta kosan
*wa ngelooba e nder buddel meselal.

528. Ko ko Ahmadu maakani en (yo o his)
fii tuubudho saa'a bhadii mo lajal.

529. Kala tuubudho labbhini haa si nyawii
si o khirkhortaali danyii mo lajal.

530. Hande naange fudhaali e nokku mutal
himo bhooro bondhi wa nyande danyal.

531. Maa maydho nde yalti e suudu mu'un
maa mboddi nde yalti e nder forolol.

532. Sabu Allah no uddita naatirgal
to murtirde no naatira imsinagol.

533. Yeru yaadu kitaale cappandhe nay
e Hadiise mo riiwandhen fenugol.

534. Reweteedho me'en Geno inniri ngal
Masriigha nyalaande O udditi ngal

535. Haande naange fudhaynge rewaali e ngal
himo yawtana tuubudho fow tayhoral.

536. No nge rewri e maggal ngal uddee
kala tuubudho dho dadhataa sumugol.

537. Allaahu no weyyhita newre Mu'un
kala bimbi e zumpudhe faa to mutal.

538. Maa asku mu'un yo bhe tuubu zunuu-
bu bhe huuwa e dhum O mehay tayhoral.

539. Nden newre jeyaaka e bhandu kabii
bhandindho Mo fow yo tayhor sumugol.

540. Kala tuubudho labbhini on e misal
ko wa on mo rewaali e goopi cubhal.

541. Si o huuwii moyyhudhi Allah wi'ii
waylay ko o yeddi Mo kuudhe dewal.

542. Si o woddhike sirku e hagghe tanaa
o dadhii sumugol o yedhaama malal.

543. Sabu Allah no kambi O yawtantaa
jom sirku e toonyudho jom lougol.

544. Ko wanaa dhum Landho Seniidho wi'ii
mo O haajani woo O yedhay mo malal.

545. Kala tuubudho ruttii on si wanaa
fibhinoodho to anniye waylitagol.

546. Ko o tuubi o labbhini kon bonataa
ko e maaku Nulaadho nanaa tayhoral.

547. Si o ruttike laabi limiidhi e nder
nyallal Siiwaadho hadhii tayhoral.

548. Si o tuubu ko arti e makko kisan
Allaahu jabhay ko O yajjo munyal.

549. Ko e daalol Allah o tottini dhum
(Senayee wonanii mo pudhal e mutal).

550. Himo andi no selli ko haalu mi ko'o
O defaalin haalude haala jadal.

551. Heewii garu mangu ga hawtindiraa
hikmaaji dhi Allah dunhii yo mi hal.

552. Ko to deftere Makko e maaku Nulaa-
dho wadhan mi ko e majji dalil.

553. Kala wi'inudho Allah ko Allah wiaa
dumbirte to Haawiya heddoyagol.

554. Maakindho Nulaadho khabaare mu'un
maakaali yo heblano fii sumugol.

555. Kala mobhte Nulaadho mo jangi dhu'um
jabhi huuri no jortii jango malal.

556. Kala yiidho salii tuma landitoyaa
hasbaa yo o wullir welsindagol.

557. *E ko hombo Jooman acciti wop
pata dhi'i pularuuji toroo Mo malal?

558. Himo jalnora Allah e hakkunde yim-
bhe wiee yo o tuubu ko halkitagol.