webFuuta
Fuuta-Jalon


Nyamakala / Moyyhere-Bonnere


Goonga Haalaama

Refrain
Awa, goonga haalaamaa..aaa
Goonga haalaama.
Musaa, nunnee nanon haala, nani.

1
Soppu!
Ko keri naatata e njaare
Ko lagi ñaamata e maaro.
Ko bei ñaamata e fonñe.

Refrain
Wallinee kolli midho yewta.

2
Allah no bhuri Nulaadho.
Nulaadho no bhuri muydhe.
Muydhe no bhuri malaaika.
Malaaika no bhuri mardho.
Mardho no bhuri baaso.
Kono mayde yaafee no bhuri wurdho .

3
Haala fuddhama!
Nokku woo ka falju mi
Yeetodhon'l'l'an!
Mi yennataa Neene an jaara.
Min, yennataa Baaba fii mbuudhu.
Lebbi jeenay biro ko reedu.
Fijaali, sunnaali, bonnaali.
Neddho bonnaadho wa'ataa nii.
Hoynugol furee moyyhanaa ñawdho.
Si ñemete mbelndii ko nawnaare.

4
Midho feli jeejudho saliidho.
Si a nanii deyyhudho ko bondho.
Nee Yaaya, oya mo Noobee !
Jallo Yaayaa, oya mo Noobee.
Kanni Kode nooto.
Mi noddii yooo...
Yandi nooto.
Hawaa Bari Timbi Madiina.
Felsitii Aafiya Futbol Kulob.
Eh! Eh!

Refrain
Teree biyen!
Eh! Awa yo moodi.
Nunnaa nanaa haalaaaa.
Awa, yaari yaa Maama.

5
Ee! wii mi nunnii nanaa haala.
Weerugol ka yaggataa yaade.
Weerugol takkoo Kaakooni,
Ko Turu e Turukun e Kaylonji.
Boowe Konketaa, Boowe dow-maayo.
Hey goonga maa, Femboro!
Fembo Muusaa nanaa haalaaa.
WeyiCerno Yaayaa, oya mo Noobe.
Woo o felsitii AFK

Refrain
Nunee bhe nana haala!

6
Andude no weli.
Fankude no moyyhi.
Bhay si andi fankii.
Anday ko kala haali.
Mo reedu muusi woo yo lande ko ñaami.
Junuubu nano nangataa ngoodhaa.
Junuubu nano nangataa ñaamo.
Junuubu ndee yiitere dhaa
Nangataa ndee dhaa.


Refrain
Awa, nunee nanon haala.

7
Yaayaa Daraame.
Nanu haala.
Himo joodhii Maamun ka nder saare.
Eh! Aamadu Telikoo! Jallo!
Weltii, nanaa haala.
Wi mi weetay si ñalla.
Ee! Wallinon kolli mi yewte.
Nokku woo ka falju mi.
Yeetodhaa mi.
Noddanaa lan Nduru mo Salli.

E! Goonga maa! Goonga haalaama.

Aamadu Kali Sira.
Midho yewtude ma haala.
Midho yetta dhon Ayisata Daneejo.
On felsiti.
Bhee bhe yewtu mi fow felsiti mo.

Refrain
Awa, nunnee nanon haala.

8
Jinna junnitiingii ko bone boobo.
Ñande goo Gaawal e Kaakooni.
Pellel, Geme, yaadu Kallambal.
Aamadu Bela, Konde, aaah! Juma.
Eh! Juma meedhaa. Galle!
Haaaooonnnh! Ley Miiro!
Alhajji Iburahiima Ley Miiro,
ñande goo nee!
Hawaa Tunni mo Alhajji Salmaana.
En felsitii, felsitii. Futbol Kulob.

Refrain
Midho hiirude, no welde
Min kadi, ko keri setto kin nii dhe.

9
Aduna lee mettanaa etanaade.
Aduna remanay mo kala lowre.
Aduna rewtay si o rewaali.
Aduna sensete waetaake.

Refrain
Wallinaa kolli midho yewte

10
Si koydhe sortodii hoyyhudu no jinda.
Mo hoolorii newdhugol bhandu,
Toti no funñi nhaañaaka.
Kono haaju mayru bonataa.
Ndu nulataama.
Haaju men ko jabbati wadhi dembe.
Dhi dhuudhata wadhude ton njuuri.

Refrain
Wallinaa kolli midho yewte

11
Midho feli jeejudho saliidho.
Midho hutii yiidh'dho mo yidhaa dhun.
Midho hutii ndangu mo kurunda.
Midho hutii molfo gosotoodho.

Refrain
Wallinaa kolli midho yewte
Allah daalii ko mi yimoowo.
Yumma an ko min tun dañi yimoowo.
Min kadi, ko keri setto kin nii dhe.

12
Wiiwu ERDEE'AA, wiiwu Peedeesee!
Persidan Seeku Tuure!
Añudhaa mi, yidhudhaa mi, Mi yidhii ma
Yidhudhaa mi, añudhaa mi Mi yidhii ma.
Persidan Nduruwal an!
Aamadu mo Allah!
Ee! Landho juldho.
Ah! Persidan Aamadu Seeku Tuure,
landho juldho.
Gidho an, nunnii nanaa haala.
Nanii Alhajji mo maa.
Ah! Teree biyen!
Kampee!
Tiriri ri ri ri ri ri
Ee bhee!
A muynitii lan, a cakitii lan.
A tappoyii lan ka temmeere.
Eh! mi deeyhii wata mi duddhoye.
Bhay mi dhuudhaa wata mi lanco!
Eh! en a muynitii lan, a cakitii lan.
Hande kadi hirde wernaama.

Refrain
Wallinaa kolli midho yewta.

13
Kindiyaa e Maamu e Labe Saare.
Gekedugu, Beylaa, ah! bon!
Bhe fow felsitii AFK.
Pita, Labe, Tugee,
Yemberen, Maali,
Sannu, Gaawal,
Ah! Kisidugu, Kankan, Sigiri.
Teree biyen!
Serekore, Faraana, Keerewaan!
Felsiti AFK.
Teree biyen,
Kapiten Papa!
Bii! Bii!
Eyoo, Amara!
Teree biyen,
Amara Tuuree!
Teree biyen!
Goonga maa, moodi.
E goonga maa, goonga haalaama.
E goonga maa, goonga no welan mi.
No goonga yewtiraa gooto jibhotaako.
Ee! enee, yo mi yewtu seedha?

Refrain
Bhay min kadi, ko keri setto kin nii dhen!
Awa nunnee, nanon haala.

14
Muntuwal ko padhe.
Nagge ko tabalde.
Ee! yo mi yewtu?
Andi nani fanki, on bonnaali.
Reedu an tayha, miijo nangaa lan.
An kadi, bhernde maa ninsa.
Miijo wata nangu.
Ee! mi woondiri AFK.
Ah! Persidan Seeku.
Goonga moodi, landho juldho, jaaraama.
Awa goonga maa, moodi.
Alhajji Sanu, nanu dhoo.
Bayillo! Bari!

Refrain
Wallinaa kolli!

15
Seefaadu moodiii.
Goonga no welan mi.
No goonga yewtiraa gooto jibhotaako
Ko laamu..
Waawu waawu innataa waawu tayyho.
Njowo yaa yo haa-mawdho.
Sin-picco!
Mim-picco!
Lan-picco! Nun-picco!
Eeee!

Refrain
Goonga haalaama.

16
Eeee! E! goonga no welan mi
E! nunnee nanon haala.
Eeee! Nee! Ah! bhee!
Lagiiru kaaleeru lagayeendu.
Abiyon, laana jom mbuudhu.
Bhe poodha njankun, ka yaha bhaawo.
Bhe poodha njankun, ka wadha daande.

Refrain
Wallinon kolli midho yewta.

17
Ko sittu wattu, sadadu raddu.
Accu wattu, yandi wataa meemu.
Mo ronku dhun waawataa hirde.
Nyamakalaabhe fewndiibhe hiiroyde.
Wallinon kolli midho yewte.
Waccugol Futbol Kulob.
A non de la Rewolisiyon!
Radiyo difisiyon nasiyonal de la Repibiliki de Gine.

Refrain
Goonga haalaama,
E nee bhee, goonga haalaama.

18
Andude no weli
Fankude no moyyhi.
Andi fanki anday ko kala haali.
Aduna nee mettaa etanaade.
Wiimi goonga haalaama.
No goonga yewtiraa gooto jibhotaako.
Ee! Nyara Binaani!
Siree mo Neenan Nyara Binaani.
E Manga Saanee Labe, mi hiiri.
Hawaaa Bari Timbi Madiina.
Bhen fow felsitii.
Bari Buubakar en, eh! Firiya.
Fow.
Felsitasiyon, Aafiya.
Aafiya. Aafiya. Aafiyaaaaa.