webFuuta
Labe
Kompanya
Tierno Saidou


Hadja Binta Bah

Hadja Binta Bah
1926-2007


Fille de Tierno Saidou Kompanya et de Neenan Kadidiatou Safatou Diallo

Epouse de feu El-Hadj Tierno Abdourahmane Bah

Mère de:

  1. Hadja Rayhanatou
  2. feu Tierno Cherif
  3. Kadidiatou Salma
  4. Anissatou
  5. Abdoul Baghi
  6. Oumoul Khayrati
  7. Assiatou