webFuuta
El Hadj Tierno Abdurahmani Bah


Ƴeewirde Fuuta

Mantugol Nulaaɗo Muhammadu Jon Faabo

1. Hulen Ilaahiya yetten Mo
Yiɗen Muhammadu manten mo
Rewen e sunnaaji jokken mo
Yiɗen mo ɓanten mo waccen mo
Fariijo Ahmadu Mahmuudu.

2. Nulaaɗo Allaahu mantay mi
E makko juulay mi hisinay mi
Sabu ko kanko hisitan mi
Tefoowo jon faabo hoolor mi
Ko an yo Annabi Mahmuudu.

3. Dañeede makko waɗii maande
Yiaama ɗon huunde haawaande
Mu'ujiza wontanɗo en maande
Dañeede on ittuɗo fenaande
E mofte Ahmadu Mahmuudu.

4. Nde yiite Faarisaange rocci
Huɓeere Kisraa yeƴii feccii
Nde jemma on jalbi haa deƴƴi
Nde koode ɗen salmini ɗe hunci
Wiaaɗo Annabi Mahmuudu.

5. Mo duule ɗowdini tuma naange
Mo ghibla mun woni hirnaange
Mo nuuru mun hewti hirnaange
Mo yeeso mun jalbiri wa naange
Nulaaɗo Ahmadu Mahmuudu.

6. Mo ɓernde mun seekiraa hikmu
Nde ittanaa hasadu e wahmu
Nde hebbinaa nuuru wa'l fahmu
E liimanaaku e kala ilmu
Sifaaji Annabi Muhammadu.

7. Nulaaɗo okkaaɗo ɓurnaaɗo
Suɓaaɗo suutaaɗo hoolaaɗo
Tefoowo hisinoowo royraaɗo
Haɗoowo yamiroowo ɗoftaaɗo
Wiaaɗo Annabi Mahmuudu.

8. Heɗee nanon jikku ɓurnaaɗo
Dhi hentinay ɓernde sawtaaɗo
Mo faami ɗii ɗoo yiɗa Nulaaɗo
Mo ñentinii ɗi o wona malaaɗo
Ko jikku Ahmadu Mahmuudu.

9. Nulaaɗo ñootayno paɗe makko
Nulaaɗo walkayno disa makko
Nulaaɗo defanayno koɗo makko
O ɓiranayno yimɓe hoɗo makko
Ko needi Annabi Mahmuudu.

10. O wadɗinayno kurkaajo makko
E dow pucci ɓe yaha Makka
O seenotono mayde giɗo makko
O tooloda e lo'uɓe hoɗo makko
ɓadooɓe Ahmadu Mahmuudu.

11. Nulaaɗo ƴawnaaɗo kammuuli
Nulaaɓe fow ardini mo juuli
O fandoyaa ton geɓe o fooli
ɓe Sidiratil'muntahee juuli
ɓe sanni Ahmadu Mahmuudu.

12. O okkoyaa julɗe farlaaɗe
O ɓeydanaa geɓe lintaaɗe
To walluɓe geɓe yarlaaɗe
O andina kuuɗe yettaaɗe
Si arti Anaabi Mahmuudu.

13. O fandoyaa tonɗe Ghur'aana
Nde wontanay janguɗo nde laana
Nde yimɓe fow sokholi fow aani
ɓe fattoyii yimɓe Ghur'aana
Yo faabo Annabi Mahmuudu.

14. Nde weeloyanoo Sahaabaaɓe
Korun tew ngawri defeanaa ɓe
O harni guluuji weelaaɓe
O yarni guluuji ɗonɗaaɓe
Du'aau Annabi Mahmuudu.

15. O defanaa teewu tookaaɗo
Nde ɓannananoo mo ɓurnaaɗo
Kisan wi'i teewu tookaaɗo
Wota a nafo lan yo janfaaɗo
Mi janfotaako Mahmuudu.

16. Ñalaande Badri waɗii ñawla
Ghuraysi en mooɓii hiɓe wowla
ɓe hebbinoyi aynde hiɓe ɓawla
Nulaaɗo jangin ɓe laahawla
ɓe teeɗi Annabi Mahmuudu.

17. Nde Baaba Sufiyaana jon iiru
Ari no mantoo no yara beere
Nde fottanoo ɗonɗe kow wiiru
O hali hooreeɓe keefeeru
Reii ɓe Annabi Mahmuudu.

18. Ko jungo tew koccu nder Badri
O sanki ɗon tun o heɓi nasru
O fooli ɓe o halki ɓe, ɓe hayri
O harni heeferɓe fow hoyre
ɓe yeddu Ahmadu Mahmuudu.

19. Iwi e ɗun fottoyaa Uhudi
Nde sendanoo ɗon kure e condi
Nulaaɗo muncirno ɓe wa condi
ɓe fooloyaa ɗon kadi ɓe jindi
ɓe hersi Annabi Mahmuudu.

20. O fooli heeferɓe ka Hunayni
Tabuuka men yimɓe mun hoyna
ɓe halkorii ɗun sabu ɓe ɗayna
ɓe lundi dandayɗo en fewna
Wiaaɗo Ahmadu Mahmuudu.

21. Feruɗo Makka yahi Madiina
O felli bewɓe o feŋi Diina
O tabitiri ñaawugol siina
E jangugol wahyu on fiina
Si hooti Annabi Mahmuudu.

22. O naati Maaka o fellaali
Ko hay e boobooɓe wullaali
ɓe Makka ɓen yetii ɓe geraali
Sabu ɓe taw si ɓe yettaali
Reay ɓe Annabi Mahmuudu.

23. Ko hombo waawi limudi koode?
Ko hombo waawi etude diide?
O lima njaareendi jeereende
Mo waawi ɗun waawata limude
ɓuralji Ahmadu Mahmuudu.

24. Nulaaɗo dañanaaɗo nayo worɓe
ɓe fow ɓe faatino ko ɓe fayɓe
Yo Alla yarloyo ɓen fewɓe
Mi lintanay on ɓe andon ɓe
Gedalɓe Annabi Mahmuudu.

25. Alghaasimu afo adoray mi
Ko Aabidulaahi hikkay mi
Ko Tayiibu labaaɗo wattay mi
Ko Iburaahiima howiray mi
Geɗalɓe Ahmadu Mahmuudu.

26. Ko an Muhammadu fewtay mi
Ko an mi hoolori tuma may mi
Ko an hisintan mi tuma taw mi
Ka ghabru an piiji ɗi hulay mi
Ko an yo Ahmadu Mahmuudu.

27. Ko an mi noddirta yaa Rasuulu
Ko an mi mbatorta si mi juulu
Ko an mi mantorta si mi foolu
Yo Jooman me'en hisinu yo O juulu
E mon yo Annabi Mahmuudu.

28. Nulaaɗo faabon tuma wiaa mi
ɓado ka hasboore tefanaa mi
Hara mi hasbaaka wallaa mi
E jumla yaafaaɓe wattaa mi
Ka hadra Ahmadu Mahmuudu.

29. Sabu ko ɗun tun hisintan mi
Mi heewu zunuubaaji haa hul mi
Ko khawfu on tiiɗi wembin mi
Rajaa'u an on ko an mar mi
Ko an Annabi Mahmuudu.

30. E maa mi juulay beru ko wur mi
Yo ghabru an lonto tuma may mi
Yo ɓibɓe an huuwu ko waɗay mi
E ɓaawo an haa ɓe tawoyan mi
ɓe juula Ahmadu Mahmuudu.

31. Yimoore an nden ko ɗoo timmi
Ko kayre ɓattor mi ardin mi
Ko kayre tororir mi jeejir mi
Yo Alla yaafo kala ko wan mi
E barke Annabi Mahmuudu.

Caangel-Boori e Suumayee
ñande 5 Feeburuyee 1963.