webFuuta
Pular Ajamiyya


El Hadj Tierno Abdurahmani Bah

Ƴeewirde Fuuta

Siriifu Sagale

Bismillaahi Rahmaani Rahiimi.
Mi wallifino yimre arabe fii duanagol Siriifu Sagale fewndo ko ɓe faatii e 1957.
Yimɓe buy torii lan yo mi wattan ɓe ɗi e pular no woniri non e Aarabe.
Wattir mi non ka pular.

Album photo Cherif Mohamed Abdallah et famille


1. Mi yettii Illaahi warɗo wurni, si On yiɗii
O immintinay ƴie kiɗɗe huunde O waasira.

2. Alaa huunde ley Allaahu sakko O rondoyee
alaa huunde dow Jooman si foola Mo maa ɓura.

3. O naataa e nder goɗɗun si ɗun howa zaatikin
mi torike Ma Jooman walliton no mi yuɓɓira.

4. Yo julde e kisiyee duumo poomaa e Annabiijo
peewal ko on woni maayo okkoowo dandora.

5. Mutii naange goonga e Fuuta waghtu nde wirninoo
Shiriifuujo men Shaykuujo wullen mo Haydaraa.

6. Enee mayde sugu ɓee ɗun ko hattirde ɗuytagol
Waliyyu si faatike mofte hawkoto hayrora.

7. No haani ka wullen alyatiimaaku julɓe fow
ka rotcude pitilol Diina ngol Fuuta fewnira.

8. Ko alkamissare e lewru hadju ka walluhaa.
ka jowi mayru ɗon faatunde oo Shaykhu hoddira.

9. Ko Allaahu immini oo Shiriifuujo Fuuta men
yonii duuɓi nay cappanɗe himo janna waajora.

10. Fuɗii naange peewal ñande ɓee hewti Fuuta men
ɓe seenii ɓe suɓoyii leydi Sagale ka fow ara.

11. Ko ɗon nootoyii nde ɓe noddunoo Allah yimɓe fow
ɓe fewni jamaaji arooɓe tuunuɓe laaɓiraa.

12. Mo faala malal e kisal ko Sagale o hammata
o artira annooraaji hewɗi o naftora.

13. Enee nanɗo huunde e yiiɗo fotataa mo eɓɓidii
enen en yi'ir oo Shaykhu mawɗo ko haawora.

14. O fondiniray wano ñiiɓe saayorɗe yimɓe fow
si won lanɗo maa bayɗo gooto o ɓurnira.

15. E mbatu wootu ɓee fow waajetee fiyakuuji Diina
maɓɓe e Lamru e Nahyu fow hino weltora.

16. Si lamɗo ariino ka dambugal makko ɓen wa'ay
wa suufaaɓe womɓe e dambugal lamɓe fus ɓuraa.

17. Karamaaji makko no wai wa naange e tumbo kammu;
naa jungo ombata naange jalbunge liiliraa.

18. Enee yahugol Abdul-Maajidi Konaakiri
ko Shaykhu me'en raɗorii mo hiila no suuɗora.

19. Ko sagataa mo meeɗaa yaltugol ka misiide ɗon
si Shaykhu me'en newnii yo on yahu yawnora.

20. Ko fii wota oo heɓu sokhola nawnaare Shaykhu nden
e fii wota oo yiu mayde Shayku o wembora.

21. Ko sappo e tato woni worɓe jibinaaɓe Shaykhu men
ko ɗen koode fuɗuɗe e kammu hentiiɗo hooloraa.

22. Wonii afo maɓɓe Waliyyu Siidi Mohammadu
ko moɓɓuɗo jikku beteejo okkayɗo wallora.

23. Ko on reeninaa ɓeynguure Shaykhu ko ngal geɓal
njanal suɓanii mo Shiriifu nee himo holoraa.

24. No andaa e on ɗon wakkilaare e pellital
yo Allaahu wallu mo aynugol ɓe o hisnoraa.

25. No hikki e on Abdurahiimi mo darja mun
e gandal moɓɓal hay gooto hewtaa mo saka ɓura.

26. Ga yiiɗaa mo woo himo moosi ɗaati no deɓɓinii
no fertii no laaɓi ko kuuɗe moɓɓe o andiraaa.

27. No hikki e on Abdul Maajiidi sifaaji on
heɗee ɗi nanon ndin ngaari Diina ndi jalliraa.

28. O sukkaama law law endu andal o muyni ndun
o duumii e mun himo muyna ilmu e sukkara.

29. O sukkaama endu muñal e nuuru e ruuɗagol
ko waliyaaku rewgol Allah sooboo o entiraa.

30. Maghaamuuɗi jeenay entiraama mo lando ɗin
ɓe haalante wonde ko ɗin waliyyaaku ombiraa.

31. O roninaama Shaykhu me'en o lontike ardagol.
No wai wano waawu e waawu hay huunde seediraa.

32. Enee Ahamadul Muktaaru naange zamaanu on
ko sagataa o foolu goreeɓe sugu makko ɗuuɗiraa.

33. O tinni e Diina ko yewtuɗaa woo a lannataa.
o eltira rewgol Allah eltande Haydaraa.

34. Ko nii Mustafaa ndun lewru timmundu jalbinayndu
tatteeji feewuɓe nurɗugol jalba andiraa.

35. Ko Annabi Yuusufu on mo suddiiɗo pooɗunoo
o nandi e ŋari kala neɗɗo yiiɗo mo sintiraa.

36. No hikkii e oo Mahmuudu jon nuuru jon hudaa
ko non wai Iburaahiima mantaaɗo farnoraa.

37. No lintaa e kamɓe geɗalɓe ɓen Ahamdun Umar
e Laaamiinu mo nandi e baaba muuɗun o tooñiraa.

38. Aliyyu ko jowlol nuuru on kadi lintu ɗun
ka jande faransi e aarabu huunde o mirñoraa.

39. E Ahmadu Mahmuudu e Abdul Latiifi en
Mohammadu Laghzafu ɓee ko koode ko ɓen maraa.

40. Ko naange e lewru e koode sappo e go'o woni
geɗalɓe Shiriifu mi joopi tasko no faaminiraa.

41. Geɗalɓe ka rewɓe hino inɗe maɓɓe ɗen
e nder gimi tati janganɗi kala yiɗɗo fassiraa.

42. Ko Aaisatun woni mawɗo maɓɓe e Mariyama
E wieteeɗo Ummul-Khayri, khayru o andiraa.

43. E wieteeɗo Ummul-Fal'ii, summa Rughayyatun
e Faatimatun Khayraati Maymuunatun araa.

44. E Aaisatul-Khayri e toolaajo Faatima
ko ɓe'e woni ɓiɓɓe Shiriifu rewɓe no hunjoraa.

45. Bhe fow ko ɓe julɓe newiiɓe tuubuɓe laaɓi pos
dewal Allah tun woni haaju maɓɓe ɓe nawliraa.

46. Bhe fow hiɓe ruuɗii jangi haa faami Diina kan
no hen mawɓe hen curbaaɓe needi ɓe eltiraa.

47. Mi torike Ma yaa Rahmaanu yurminde Shaykhu en
waɗaan mo ka mofturu gangunal ko o khutbiraa.

48. Naɓaa mo e takko Nulaaɗo soro makko newnoyaa
o tefana yowiiɓe e makko ñande ɓe nangiraa.

49. Waɗaa mo e takko ɓe yaafiɗaa sappo yarliɗaa
ka nder lahadi hibbaa nuuru haa heewa ombiraa.

50. Ndiyan ɓuuɓuɗan e gilaasi yarnaa mo soonowoo
ka weendu Nulaaɗo Suɓaaɗo innaandu Kawsara.

51. Mi torike Ma teddin fanda makko yo Jooman an
Yeɗaa Shaykhu an Aljanna firdawsi yanjiraa.

52. E waabili yurmingol e waabili yaafagol
e fowtere Urli e Salsabiilu e Ambara.

53. Mi torike Ma okkan min e ɓeynguure an e jul ɓe
fow barke ɓee yeɗoyaa mi yiude ɓe laakhara.

54. Mi torike Ma wurnu mo wurnuɗaa e amen e hoore
Diina yeɗa mo dewal jaɓaangal o dandora.

55. Mi torike Ma wargol men e hoore meɗen malaa
meɗen jogitii liimaanu tuma saa'i hoddiraa.

56. Ko an Aabidurrahamaani ado timmugol yimoore
ma'a ewno kala Fuutanke muñyiiɓe munñoraa.

57. Mi munñintinii on yimɓe Fuuta e faatagol
Shiriifuujo fewnuɗo Fuuta findini naftoraa.

58. Mi munñintinii on mofte Annabi Ahmadu
e faataade Almaamiijo almiiɗo weltoraa.

59. Ga timmoode yimugol an mi toroto Ilaahu an
O juula e on tefoyoowo tuma kala sattiraa.

60. O juula e makko salaatu humnayɗo Aali en
mi yettii Illaahi Warɗo surri mo waasiraa.