webFuuta
El Hadj Tierno Abdurahmani Bah


Ƴeewirde Fuuta

Fii Artirgol Yanunooɓe Sahiidi

1. Almaami Saamori hewtitii
On lanɗo cuuco mo doole mun
Wembi Faransi e yimɓe mun
O hulaali porto e pinka mun
O yanii sahiidi o wonti cottudi leydi men.

2. Alfaajo Yaayaa on kadi
O jaɓaali yettude yeeta en
ɓe geri ɓe ronki ko ɗun waɗi
On men ɓe yaltini leydi men
ɓe naɓi mo Port-Etien ko ton o ghabrinaa.

3. Oya on ko leydi Gabon naɓaa
Oya on ko Por-Etien feraa
ɓe naɓaama to no ɓe andiraa
Fii laamagol en huutoraa
Fii hettugol en bonna ndimu men naftoraa.

4. Tuma Seeku Tuuree faalanoo
Artirde ɓee hooreeɓe men
Awiyonje yahani ɓe artiri
Gine fow no weltii yiitugol
ɓe lamɓe men wonnooɓe cottudi leydi men.

5. Toolii mo'on, on hewtitii
Nder leydi men on artidii
Sadakaaji ƴiiƴan mon nafii
Men rinɗitii men yiitidii
Partii amen hawkiino njaggu ka haaɗataa.
"PDG-RDA" Alla nawru en yeeso tun.

6. Kamaraati en hey anditen
Dunkiiji Jaaliba maaro mun
Maa pelle Fuuta e ayɗe mun
Kollaaɗe Timbi ŋariiji mun
Pitaaji Tuukoro leydi men

7. Paraaji Benti tugiije mun
Maa boowe Boke e ngaluuji mun
Maa leydi Janfu gorooje mun
Dhun fow ko Gine men leydi men,
hey anditen sugu mun alaa.

8. Fotten yiɗen ndii leydi men
Jangen hiwen ndi e ayɗe men
Welden remen ñaamen maren
Danden daɗen neoɗen hisen
Aynen no pottal e ndimu men ñiiɓira.

9. Monibee yo eɓɓu ko wowlata
Monibee yo eɓɓu ko huuwata
Wota woo mo huuwa ko ninsata
Wota woo mo huuwa ko bonnata
ɓee ayɓe men dartiiɓe en,
hey felliten le ɓe gaynataa.

10. Partii me'en jaaaraama buy
Fii gollugol ndii leydi men
En fow toraama no ɓeyditen
Ndee wakkilaare e reenagol
Welden yiɗen yeesooɓe men
Jokken ɓe fewnen leydi men
Gine fow no haawii pellital
ngal Seeku Tuuree andiraa.

Gimol windanaagol sukaaɓe ɓen Timbi-Madiina
Federasiyon Pita. Hitaande 1969.