webFuuta
Diina Lislaamu e lukha ajamiyya


Tierno Muhammadu Samba Mombeya
Oogirde Malal

Fii Haylilugol

16. Si a hoyɗii ardin andinagol
Kongol liimaanu adaade lajal.

17. Reweteeɗo tanaa Allaahu alaa
ko e Makko Muhammadu nangi nulal.

18. (Yo O juulu e makko O hisna mo haa
abadaa, ko no woodani ɗun sowagol.)

19. Andaa wajibiiɗe e liddu mu'un
e dagiiɓe e Lamɗo siforɗo kamal.

20. Andaa yeru ɗun e Nulaaɓe me'en
(Allaahu yo hisnu ɓe rokka malal.)

21. Sintirɗo mo andaa ɗun o wa'ii
wa mo ɗonka si wuyɓi haɗee yarugol.

22. Waretaake, jeyaaka e muumini en;
himi reenira ɗum ƴiiƴam e halal.

23. Kala majju ɗun yo heɗon o nanay
kala kabɓe sorayɗe e ngol kongol.

24. Yo o yacco, o dursa ɗe fow, si o wii
himo juutina caate, jiloo mo lajal.

25. Sabu Alla wi'ii kala wonkii mee-
ɗay mayde, kon'non nde aray e juhal.

26. Kure mayre ruɗay e zamaanu kala,
wano ceeɗu e setto e ndungu tyonal.

27. Kala lewru e nyalɗe e saa'a mu'un
wa nyalorma e jemma, puɗal e mutal.

28. Fodugol heƴataa, hoolaare alaa,
sifa Sawfa e Layta e Lizmondiral.

29. Mo fodii nimsay tuma mayde adii
sabu nimse ko ɓaawo waɗirta ɗatal.

30. Kala mayɗo no sellini finde mu'un,
tuma landal ghaburu danyay tabital.

31. Kala mayɗo mo andaa ɗun najoyay
tuma ronki ko jaabora landitagol.

32. Mo najii e yenaande najay najudee,
sumoyay, ƴawataa, danyataa tefugol.

33. Mo daɗii nden nyande daɗii daɗudee
kulaleeji to mofturu maa sumugol.

34. Habriino Nulaaɗo me'en (yo O his
ko alaa hattirde, alaa limugol).

35. Koohoo zikruuji ɓurayɗo ɗi fow
sowaneede baraaji, ko haylilugol.

36. Miɗo landoo zikru wonayɗo alaa-
ma e liimanaaku ko yawti ngo'ol.

37. Ko ngo'ol woni tarjama kabɓe mo'on,
kongol liimaanu adaade lajal.

38. Mo fiɓii lafzaali ngo'ol yonataa
ko e miijo o hatti e fellitugol.

39. Jangoowo mo dillintaa ɗengal,
wata wii no e jande ko miijitagol.

40. Sabu woonduɗo jangay fow hisataa
si o jangu to ɓernde e maaku Khalil.

41. Janabante no janga to ɓernde mu'un,
si woniino ko jande hajaynoo Khalil.

42. Feƴƴiino e ɗi'i gimi asku ɗu'un,
ɗun mey wianooma ko ɗaynitagol.

43. Jojjii e me'en duumaade e ngo'ol
bela Allah no hawrina ngol e lajal.

44. Aaden ko no wurdi o mayrata, khaa-
libi, on wata haaɓee jangude ngol.

45. Ngol jilla e tebbi e ɓiiɓe mo'on
ko adii khirkhortude ronkita ngol.

46. Ko ngo'ol woni faabo mo'on to genaa-
le mo'on tuma deƴƴere lamditagol.

47. Kala lafzuɗo ngol tuma landitoyaa,
o malaama e maaku Yeɗaaɗo ɓural.

48. (Joomiiko yo hisnu mo yaafora bon-
ɗi me'en sabu makko nyalaande kulol.)

49. Jaaborɗo ngo'ol tun, on daɗiray
wa mo jaabori fow gootol gootol.

50. Mo ngo'ol woni battane mu'un,
o daɗii sumugol, o yeɗaama malal.

51. Henjaa mo e saare malal ko wonaa
yaltal wonkii tuma timmi lajal.

52. Landal alanaa mo to ghabru, ko non
wiɗagol hasboore e mandikugol.

53. Si o tuubuno bonɗi o huuwi dewal,
fii Allah o maydi e laɓɓingol.

54. Ko o maaki yo musrifu longine ngol,
ko si taw himo labɓina lafzude ngol.

55. Si o laɓɓintaa yo o accu kabii
lurraaka e kufrude wayluɗo ngol.

56. Wano ɗuytuɗo ngol maa ɓeyduɗo ngol
maa wayluɗo harfu to sintirgol.

57. Longiɗo mo ngol wata wii yoo wii
lorray, yo o duumo e sintirgol.

58. Si o wii yo o wii, o wiay "Oo'oo"
sikkon o jaɓaali ngo'ol kongol

59. Maayayɗo si jikke bonii e mu'un,
si o windana ɗun wonataa juhugol.

60. Ko Hadiise Nulaaɗo me'en (yo O his)
ɓadataake e fii ɗum sikkitagol.

61. Tawa ɗun le ko fii Ibliisa wi'ii
yo o murtu, ko ɗun woni ngol salagol.

62. Si ko anduɗo selluɗo finde, si taw
ko e neeri, o murtira ngol hoɗugol.

63. En moolike Lamɗo Seniiɗo e ɗum
en faɓtike Koohoo yimɓe nulal.

64. (Yo O juulu e makko O hisna mo haa
poomaa abadaa ko waɗaaka lajal.)

65. Jooman longin men lafzude ngol
tuma mayde amen e to landoyagol.

66. Sabu maccuɗo Maaɗa suɓaaɗo Ma'a
(yo O his kisiyee mo alaa taɓugol).