webFuuta
Diina Lislaamu e lukha ajamiyya


Tierno Muhammadu Samba Mombeya
Oogirde Malal

Arande

En barkinorii inde Allaahu,
Jom Moƴƴere huuɓunde, Jom Moƴƴere heeriinde.
Yo Allaahu juulu e Koohoojo meeɗen Muhammadu
e Aalii en makko, O hisna ɓe hisnude.
Ndee ghasiidaare ajami, ko Muhammadu mo Saiidu Seeleyanke
wallifanii yimɓe makh'ribi.
O jammii nde "Oogirde Malal."
Malal non ko Allaahu tan bagorta.
Joomiraaɗo maa Reweteeɗo tanaa Allaahu on alaa.


Hunorde

1. Yaa jom nanugol heɗo haala gorel
Jayngel loungel si a faala malal.

2. Iwngel e Saiidu Muhammaduwel
Seelenke leñol Fuutanke laral.

3. Mombenke hoɗande e Lash'ariyanke
To kaɓɓe e Maalikiyanke ɗatal.

4. Miɗo yettira Jooman rewnindiral
Yo O jul e Nulaaɗo yeɗaaɗo ɓural.

5. Miɗo jantora himmuɗi haala pular
Ka no newnane fahmu nanir jaɓugol.

6. Sabu neɗɗo ko haala mu'un newotoo
Nde o fahminiree ko wiaa to yhial.

7. *Yoga Fulɓe no tunda ko janginiraa
Araabiyya, bhe lutta e sikkitagol.

8. Tuugiiɗo e sikke e kuuɗe dewal
Yonataa woni kongol maa kuugal.

9. Mo no ɗaɓɓa ko laaɓi ko sikke alaa
E mu'un yo o jangu pularji gorel.

10. Wota ɓurnito welsindoɗaa yaworaa
Sabu majjere am, Oogirde Malal.

11. Wota ndar don ndaaru ko raytu mi ko'o
Si ko goonga jaɓaa ɗoworaa e dewal.

12. Bela joo a daɗay najidoyde e may-
ɓe wiayɓe yo artire huuwa dewal.

13. Geno On wi'a: " Kallaa, ɗun waɗataa,
Nafataa han nimse e wullitagol."

14. Tyooyhel hino muyta e barme dihal,
Yara kal, nyaɓu ronka no siiɓora kal.

15. No tawee hahhande e heyre colel
Nde alaa e ngelooba ko nii ndawwal.


Fensito Kalfe

Ghasiidaare
Faandaare, deftere.
Ajami
Haala ka hinaa Aarabe windiraaka karfe Aarabe
Makhribi
Hirnaange.
Oogirde
Nokkuure ka huunde himmunde jasetee, e misal, kannhe.
Bagorta
Juhirgol ko moyyhi maa ko boni.
Jayngel
Ko jaasi, no wiee kadi jiyangel, e ma'anaa ko jeyaa.
Lash'ariyanke
Laawol Shayku Lash'ariyu, suufiyanke. Tawhiidi
Maalikiyanke
Laawol Figh'ha ngol Almaami Maaliki sinci
Rewnindiral.
Ko jokkondiri ko tayhondiraa
Jantora.
Yewtira.
Himmuɗi
Konguɗi hittuɗi
Ƴial
Toɓɓe Tawhiidi ɗe faamugol mun wajibii kala julɗo.
Tunda
No woopa, no waɗa e ɗiɗi.
Tuugiiɗo
Ɓaariiɗo, tippuɗo, hoolorde.
Ndar don
No windii kadi "Ndar ɗun ".
Raytu mi
Ko yewtu mi, (fenaande, rayti: penaale).
Najidoyde
Ninsoyde ka nimse nafataa, hara laawike.
Geno On
Wooduɗo Mo alaa fuɗɗoode.
Kallaa
Gasataa (Aarabu).
Nyabhu
Piyo, ngayu.
Ndawwal
Sondu bhurndu njanɗude e colli ɗin fow.